Затверджено 29.06.2022

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ СИСТЕМИ “I SEE”

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. АБОНЕНТ – особа, що уклала із ВИКОНАВЦЕМ договір публічної оферти системи “I SEE” та отримує послуги за цим договором.

1.2. ВИКОНАВЕЦЬ – Фізична Особа-Підприємець ЯРОЦЬКА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА, Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 2947602926, Місце проживання 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, буд.120, корп.3, кв.35, офіційний WEB-сайт: www.isee.ua .

1.3. СИСТЕМА «I SEE» (надалі – СИСТЕМА) – програмно-апаратний комплекс, який дозволяє АБОНЕНТУ отримувати інформацію про стан та орієнтовне місцезнаходження ОБЛАДНАННЯ, а також отримувати довідкову інформацію за допомогою підключення до мережі Інтернет.

1.4. ПОСЛУГА – це комплекс телекомунікаційних послуг, які дозволяють віддалено отримувати дані про місцезнаходження ОБ’ЄКТА, використовуючи технології супутникового позиціонування та мобільного зв’язку і передачі їх від ОБ’ЄКТА на сервер ВИКОНАВЦЯ за допомогою мобільного зв’язку (системи стільникового зв’язку), з подальшим наданням отриманих даних АБОНЕНТУ.

1.5. АБОНЕНТСЬКА ПЛАТА – фіксований регулярний платіж, визначений ВИКОНАВЦЕМ у ТАРИФНОМУ ПЛАНІ, який сплачується ВИКОНАВЦЕМ за ПОСЛУГИ, що надаються ВИКОНАВЦЕМ.

1.6. ТАРИФНИЙ ПЛАН – визначений ВИКОНАВЦЕМ документ, розміщений на офіційному сайті ВИКОНАВЦЯ та у МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ, який визначає перелік ПОСЛУГ та їх вартість.

1.7. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ – послуги ВИКОНАВЦЯ, які не включені до ТАРИФНОГО ПЛАНУ та окремо замовляються АБОНЕНТОМ.

1.8. ОБ’ЄКТ — рухомий об’єкт, на якому встановлено та/або розміщено ОБЛАДНАННЯ.

1.9. ОБЛАДНАННЯ — апаратні телеметричні пристрої, такі як «iSee трекер» та «iSee маяк», що сполучають різні технології супутникового позиціонування та/або мобільного зв’язку, які дозволяють здійснювати віддалені вимірювання та збір інформації з подальшим пересиланням їх на СЕРВЕР.

1.10. ЛОГІН та ПАРОЛЬ — сукупна унікальна послідовність символів, яку створює АБОНЕНТ для здійснення доступу до інформації, яка надається ВИКОНАВЦЕМ у рамках даного Договору.

1.11. СЕРВЕР – набір програмно-апаратних засобів, призначених для збору, обробки та збереження даних, що надходять від ОБЛАДНАННЯ, з подальшим наданням даних АБОНЕНТУ.

1.12. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК – програмне забезпечення, що встановлюється на мобільний пристрій АБОНЕНТА, за допомогою якого та мережі Інтернет АБОНЕНТ має можливість отримувати доступ до інформації про власні ОБ’ЄКТИ.

1.13. АКТИВАЦІЯ ПОСЛУГИ – реєстрація АБОНЕНТА у МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ, успішне створення ОБ’ЄКТУ, успішне додавання ОБЛАДАННЯ.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Умови цього Договору визначаються ВИКОНАВЦЕМ самостійно відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Цей Договір публічної оферти укладається із кожною особою, яка бажає його укласти, шляхом згоди АБОНЕНТА, яка надається останнім під час замовлення ОБЛАДНАННЯ через офіційний сайт ВИКОНАВЦЯ та/або АКТИВАЦІЇ ПОСЛУГИ.

2.3. Договір є обов’язковим для виконання ВИКОНАВЦЕМ після розміщенні його на офіційному сайті ВИКОНАВЦЯ. Для АБОНЕНТА договір стає обов’язковим для виконання після АКТИВАЦІЇ ПОСЛУГИ.

2.4. ПОСЛУГИ надаються з моменту сплати АБОНЕНТОМ АБОНЕНТСЬКОЇ ПЛАТИ та створення ОБ`ЄКТУ/ОБ’ЄКТІВ у МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ відповідно до інструкції на СИСТЕМУ. До кінця поточного місяця (а саме до 23:59:59 за Київським часом), протягом якого АБОНЕНТ здійснив АКТИВАЦІЮ ПОСЛУГИ, ПОСЛУГА надається на безоплатній основі.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права ВИКОНАВЦЯ

3.1.1. Припиняти надання ПОСЛУГИ АБОНЕНТУ у випадку наявності будь-якої заборгованості за цим Договором.

3.1.2. Оновлювати функціонал ОБЛАДНАННЯ, МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ та СЕРВЕРУ без попереднього погодження із АБОНЕНТОМ.

3.1.3. Змінювати вартість АБОНЕНТСЬКОЇ ПЛАТИ, ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ та зміст ТАРИФНИХ ПЛАНІВ шляхом інформування АБОНЕНТА за допомогою МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ та офіційного сайту (www.isee.com.ua) не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до набуття чинності цих змін.

3.2. Права АБОНЕНТА

3.2.1. Отримувати доступ до СИСТЕМИ у випадку своєчасної сплати .

3.2.2. Достроково розірвати договір без будь-яких штрафних санкцій з боку ВИКОНАВЦЯ.

3.3. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:

3.3.1. Надати АБОНЕНТУ доступ до СИСТЕМИ , призначеної для потреб АБОНЕНТА, в межах функціональних можливостей СИСТЕМИ , куди будуть надходити нові дані від Обладнання АБОНЕНТА;

3.3.2. Забезпечити доступ до СИСТЕМИ через Інтернет для отримання інформації про місцезнаходження і параметри ОБ’ЄКТІВ АБОНЕНТА.

3.3.3. Надати АБОНЕНТУ можливість доступу до інструкції з користування ОБЛАДНАННЯМ та МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ.

3.3.4. Надавати інформаційну підтримку з технічних питань.

3.3.5. Забезпечити збереження сигналів, що надходять від ОБЛАДНАННЯ, встановленого або розміщеному на ОБ’ЄКТІ, і зберігання цих даних в архіві протягом 60 (шестидесяти) календарних днів.

3.4. Обов’язки АБОНЕНТА:

3.4.1. Використовувати ОБЛАДНАННЯ виключно у складі СИСТЕМИ .

3.4.2. Своєчасно оплачувати послуги, надані в рамках даного ДОГОВОРУ.

3.4.3. Надати контактні дані, необхідні для надання ПОСЛУГИ.

4. РЕГЛАМЕНТ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. ВИКОНАВЕЦЬ надає АБОНЕНТУ наступні ПОСЛУГИ::

4.2. ПОСЛУГА «iSee трекер» передбачає обслуговування одного пристрою «iSee трекер» впродовж одного календарного місяця з 00:00 першого дня місяця по 23:59:59 останнього дня місяця за Київським часом. Вартість ПОСЛУГИ «iSee трекер» становить 75,00 грн (сімдесят п’ять, 00 копійок) без ПДВ.

4.3. ПОСЛУГА «iSee маяк» передбачає обслуговування одного пристрою «iSee маяк» впродовж одного календарного місяця з 00:00 першого дня місяця по 23:59:59 останнього дня місяця за Київським часом. Вартість ПОСЛУГИ становить 50,00 грн (п’ятдесят гривень, 00 копійок) без ПДВ.

4.4. При АКТИВАЦІЇ ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЕМ формується Контракт на користування ПОСЛУГОЮ з унікальним ідентифікатором (надалі – Номер Контракту). Контракт містить інформацію про:

4.4.1. Користувача;

4.4.2. Серійний номер та тип обладнання;

4.4.3. Вид послуги;

4.4.4. Дата активації;

4.4.5. Стан контракту.

4.5. Для користування ПОСЛУГОЮ, після закінчення тестового періоду, АБОНЕНТ сплачує вартість ПОСЛУГИ на один або більше календарних місяців.

4.6. Оплата ПОСЛУГИ здійснюється за допомогою МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ. При оплаті АБОНЕНТ обирає ПОСЛУГУ з переліку доступних і обирає бажаний термін.

4.7. Переказ коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ здійснюється за допомогою систем LiqPay або Fondy і повністю відповідає її умовам.

4.8. Комісію за переказ коштів сплачує ВИКОНАВЕЦЬ.

4.9. Обробка платежів та продовження термінів користування ПОСЛУГОЮ відбувається впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання платежу на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.

4.10. У випадку, якщо на 00:00 другого числа поточного місяця ПОСЛУГА не була продовжена, вона переходить в статус «Призупинено». В такому статусі АБОНЕНТ не отримує дані від ОБЛАДНАННЯ і втрачає можливість керувати ним.

4.11. Для відновлення ПОСЛУГИ АБОНЕНТ повинен сплатити її використання згідно п. 4.6 цього ДОГОВОРУ. Зарахування коштів відбувається наступним чином:

4.11.1. Один місяць періоду – на користування ПОСЛУГОЮ до кінця поточного місяця.

4.11.2. Решта місяців періоду – на продовження ПОСЛУГИ після завершення поточного місяця.

4.12. У випадку перебування ПОСЛУГИ в статусі «Призупинено» впродовж 3 (трьох) календарних місяців, ПОСЛУГА переходить в стан «Заблоковано».

4.13. Поновити ПОСЛУГУ зі статусу «Заблоковано» можна звернувшись до ВИКОНАВЦЯ. Вартість поновлення становить 300,00 грн (триста гривень, 00 копійок) без ПДВ. Для відновлення послуги АБОНЕНТ повинен передати ОБЛАДНАННЯ ВИКОНАВЦЮ. Витрати на передачу ОБЛАДНАННЯ і його повернення АБОНЕНТУ полягають на АБОНЕНТА.

4.14. За період знаходження ОБЛАДНАННЯ в стані «Призупинено» або «Заблоковано» дані про його роботу АБОНЕНТУ не надаються.

4.15. ПОСЛУГА «iSee роумінг» передбачає обслуговування одного пристрою «iSee маяк» за межами України і зоні дії роумінг-партнерів оператора мобільного зв’язку Київстар впродовж однієї доби з 00:00 по 23:59:59 за Київським часом. Вартість ПОСЛУГИ становить 60,00 грн (шістдесять, 00 копійок) без ПДВ.

4.16. При активації послуги «iSee роумінг» Абонент отримує одну добу безкоштовного користування Послугою.

4.17. Оплата ПОСЛУГИ здійснюється за допомогою МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ. При оплаті АБОНЕНТ обирає ПОСЛУГУ з переліку доступних і обирає бажану кількість оплачених діб.

4.18. Списання однієї доби з передплачених Абонентом відбувається у разі отримання хоча б однієї позиції впродовж доби від пристрою «iSee маяк» в мережах роумінг-партнерів оператора мобільного зв’язку Київстар одна доба з передплачених.

4.19. При досягненні нульового балансу передплачених діб Виконавець блокує доступ пристрою «iSee маяк» до мереж роумінг-партнерів оператора мобільного зв’язку Київстар.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором ВИКОНАВЕЦЬ і АБОНЕНТ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за порушення зобов’язань, передбачених в п. 3.3.1. ДОГОВОРУ, якщо ці порушення настали з причин, не залежних від ВИКОНАВЦЯ, а саме:

5.2.1. У разі збою, порушення режиму або втрати даних, які настали до моменту надходження даних на сервер ВИКОНАВЦЯ.

5.2.2. У разі збою, порушення режиму або втрати даних, які настали в період передачі даних від сервера ВИКОНАВЦЯ до АБОНЕНТА.

5.2.3. У разі виникнення збоїв у передачі даних від ОБЛАДНАННЯ, викликаних стороннім втручанням у його роботу.

5.3. ВИКОНАВЕЦЬ припиняє надання ПОСЛУГИ з моменту порушення строків оплати. Подальше надання ПОСЛУГИ відновлюється після оплати заборгованості.

5.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується зберігати сувору конфіденційність інформації про АБОНЕНТА та його ОБ’ЄКТИ згідно Політики конфіденційності, розміщеною на WEB-сайті виконавця.

5.5. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за збитки, що виникли в наступних випадках, але не обмежуючись ними:

5.5.1. Неправильної роботи СИСТЕМИ , викликаної неналежним функціонуванням інших електричних пристроїв, встановлених на ОБ’ЄКТІ;

5.5.2. Відсутності можливості прийому і відправки сигналів, необхідних для правильної роботи, чи інших порушень / перешкод радіопередач, незалежних від ВИКОНАВЦЯ, викликані неналежним використанням з боку АБОНЕНТА;

5.5.3. У разі надання АБОНЕНТОМ паролю до си СИСТЕМИ стеми третім особам.

5.5.4. У разі використання АБОНЕНТОМ неякісного пароля, без дотримання рекомендацій ВИКОНАВЦЯ щодо його змісту.

6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень цього Договору та Договору в цілому, оскільки Сторони допускають, що цей Договір міг бути укладений і без такого положення. У разі якщо виявиться недійсним положення цього Договору, що є суттєвим, Сторони зобов’язуються протягом 10 календарних днів з моменту визнання недійсним такого положення, підписати відповідну зміну до цього Договору з метою приведення недійсного положення у відповідність до чинного законодавства України.

6.2. Взаємовідносини Сторін, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

6.3. Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону про початок процедури закриття (ліквідації / реорганізації) протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту прийняття рішення про початок процедури закриття (ліквідації / реорганізації).

6.4. Прийняттям цього Договору кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних.

6.5. Сторони підтверджують, що на момент прийняття цього Договору не усунені від виконання своїх обов’язків та їх повноваження підтверджені належним чином.

6.6. Кожна зі сторін зобов’язана зберігати сувору конфіденційність отриманої від іншої сторони будь-якої інформації з предмету ДОГОВОРУ і вживати всіх заходів, щоб вберегти отриману інформацію від розголошення.